Start Poradniki Zasiłek mieszkaniowy za okres wcześniejszy

Zasiłek mieszkaniowy za okres wcześniejszy

6115

Czy można otrzymać zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny za okres wcześniejszy? Niniejsza ulotka wyjaśnia zasady przyznawania zasiłków za okres wcześniejszy.

Zasady te obowiązują w całym kraju i są takie same bez względu na miejsce zamieszkania. Nazwę władz lokalnych (council), którym podlega dany rejon można sprawdzić na rachunku za podatek lokalny (Council Tax). /Aktualizacja: 6 października 2008/

Mam 60 lat lub więcej. Od jakiej daty otrzymam zasiłek?

Jeśli wnioskodawca lub partner(ka) wnioskodawcy ma więcej niż 60 lat i ma prawo do zasiłku mieszkaniowego/zasiłku na podatek lokalny, zasiłek może zostać przyznany od daty maksymalnie o 3 miesiące wcześniejszej niż data złożenia wniosku, pod warunkiem, że osoba ta była w tym okresie uprawniona do zasiłku. W przypadku osób w wieku 60 lat lub więcej, którym przysługuje prawo do zasiłku od daty wcześniejszej niż data złożenia wniosku, zasiłek za ten wcześniejszy okres przyznaje się automatycznie. Nie musimy znać przyczyn, dla których wnioskodawca nie złożył wniosku wcześniej.
Abyśmy mogli ustalić kwotę zasiłku, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów/kapitału oraz obowiązek płacenia czynszu za okres, którego dotyczy wniosek. Jeśli uważasz, że jesteś uprawniony(a) do zasiłku za wcześniejszy okres, skontaktuj się z biurem władz lokalnych.

Dalsza część ulotki wyjaśnia zasady przyznawania zasiłków za okres wcześniejszy osobom w wieku poniżej 60 lat.

Mam mniej niż 60 lat. Od jakiej daty otrzymam zasiłek?

Jeśli wnioskodawca jest uprawniony do zasiłku mieszkaniowego i/lub zasiłku na podatek lokalny, zasiłek przyznaje się zwykle od poniedziałku następującego po dniu zgłoszenia prośby o formularz wniosku (pod warunkiem, że formularz wniosku zostanie złożony w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego od daty pierwszego kontaktu).
W przypadku zgłoszenia wniosku o zasiłek mieszkaniowy lub zasiłek na podatek lokalny (lub oba) telefonicznie przez Jobcentre Plus, jako datę złożenia wniosku przyjmujemy datę pierwszego kontaktu z biurem Jobcentre Plus.
Jeśli wnioskodawca otrzyma zasiłek dla osób o niskich dochodach (Income Support) lub zasiłek dla osób poszukujących pracy zależny od dochodów (income based Jobseeker’s Allowance), zasiłek chorobowy (Incapacity Benefit) lub zasiłek dla osób poszukujących pracy zależny od składek na ubezpieczenie (contribution based Jobseeker’s Allowance), wszystkie zasiłki zostaną przyznane od tej samej daty.
Czasami możliwe jest wypłacenie zasiłku za okres poprzedzający datę złożenia wniosku.
Określa się to terminem przyznawania zasiłku za okres wcześniejszy (backdating). Zgodnie z prawem możemy przyznać zasiłek za okres maksymalnie 6 miesięcy wstecz od daty złożenia wniosku. Jednak muszą istnieć uzasadnione przyczyny, dla których wnioskodawca nie złożył wniosku wcześniej. Określa się to terminem „ważny powód”.

Co uznaje się za „ważny powód”?

Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. „Ważny powód” to okoliczności, które uniemożliwiły wnioskodawcy złożenie wniosku we wcześniejszym terminie. Zależnie od okoliczności, ważne powody mogą obejmować następujące sytuacje:

 1. Wnioskodawca był chory i nie miał nikogo, kto mógłby złożyć wniosek w jego imieniu.
 2. Wnioskodawca czekał na decyzję w sprawie innego zasiłku.
 3. Wnioskodawca otrzymał błędną poradę od oficjalnej organizacji, że nie jest uprawniony do zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny (lub obu).
 4. Wnioskodawca nie rozumiał, że może się ubiegać o zasiłki, z powodu na przykład:
  – swojego wieku,
  – nieznajomości systemu zasiłków socjalnych,
  – problemów językowych, o trudności ze zrozumieniem specjalistycznych dokumentów, lub o z jakiegoś innego powodu.
 5. Wnioskodawca nie złożył wniosku od razu po wyjściu ze szpitala czy więzienia lub po długoterminowym pobycie w domu opieki.
 6. Wnioskodawca nie był w stanie sam zajmować się swoimi sprawami i nie miał nikogo do pomocy.
 7. Nastąpiła śmierć bliskiego członka rodziny.

Są to tylko przykłady, które mają służyć jako wskazówki. Nie stanowią one pełnej listy wszystkich możliwych przyczyn. Jeśli ktoś zapomniał złożyć wniosek lub nie wiedział, że może się ubiegać o zasiłki, samo w sobie nie stanowiłoby to ważnego powodu. Zasiłek za okres wcześniejszy możemy przyznać tylko wtedy, jeśli przyczyny, dla których wnioskodawca nie złożył wniosku wcześniej trwały aż do czasu rzeczywistego złożenia wniosku.

Oto kilka przykładów:

Wnioskodawca był chory od stycznia do marca i złożył wniosek o zasiłek w marcu, gdy poczuł się lepiej. Nie złożył wniosku wcześniej, bo nie miał nikogo, kto mógłby mu pomóc. W tym przypadku możemy rozważyć przyznanie zasiłku od stycznia.
Jednak jeśli wnioskodawca był chory od stycznia do marca i nie miał nikogo, kto mógłby mu pomóc złożyć wniosek, ale złożył wniosek dopiero w maju, nie przyznalibyśmy zasiłku od stycznia, ponieważ „ważny powód” nie trwał od stycznia do maja.

Jak należy się ubiegać o zasiłek za wcześniejszy okres ?

Jeśli wnioskodawca uważa, że miał ważny powód, dla którego wcześniej nie złożył wniosku o zasiłek, powinien bezzwłocznie powiadomić nas o tym na piśmie. Można pobrać formularz w biurze władz lokalnych lub po prostu do nas napisać. Należy podać, jakiego okresu dotyczy prośba i poinformować nas, dlaczego wniosek nie został złożony wcześniej. Poprosimy o dostarczenie dokumentów potwierdzających dochody, oszczędności oraz opłaty czynszu za ten wcześniejszy okres, a także dokumentów potwierdzających powody (np. zaświadczenia lekarskie lub pisma ze szpitala).

W razie potrzeby można się zwrócić o pomoc do biura władz lokalnych. Pomocy udzielają również organizacje doradcze, takie jak Citizens Advice Bureau. Numer telefonu, a także dane kontaktowe innych organizacji doradczych można znaleźć w książce telefonicznej, w miejscowej bibliotece lub kontaktując się z biurem władz lokalnych.

Co następuje dalej?

Zadecydujemy, czy możliwe jest przyznanie zasiłku za okres wcześniejszy na podstawie informacji dostarczonych przez wnioskodawcę. Powiadomimy wnioskodawcę listownie o naszej decyzji. Jeśli zdecydujemy, że nie można przyznać zasiłku od daty wcześniejszej, podamy przyczyny tej decyzji.

A jeśli nie zgadzam się z tą decyzją?

Możemy uznać, że powody podane przez wnioskodawcę nie są wystarczająco ważne, aby przyznać zasiłek za okres wcześniejszy. Jeśli wnioskodawca nie zgadza się z naszą decyzją, powinien do nas napisać i poprosić o ponowne rozpatrzenie tej decyzji. Należy się z nami skontaktować w ciągu miesiąca od otrzymania listu informującego o decyzji.
Można do nas również zadzwonić, napisać lub przyjść osobiście i poprosić o wyjaśnienie decyzji. Można także poprosić o przedstawienie przyczyn decyzji na piśmie i w ten sposób uzyskać więcej informacji o naszej decyzji.
Jeśli wnioskodawca nadal nie jest usatysfakcjonowany, może złożyć odwołanie na piśmie do wydziału ds. zasiłków (Benefits Section) przy władzach lokalnych. Odwołanie zostanie wtedy rozpatrzone przez zespół ds. odwołań (Appeals Service) podczas posiedzenia (więcej informacji można znaleźć w ulotce pt. „Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w
sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa”).

Gdzie można uzyskać dalsze porady?

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy lub porad, skontaktuj się z biurem władz lokalnych. (Nazwę władz lokalnych można znaleźć na rachunku za Council Tax.)

Niezależne porady

Niezależną poradę można uzyskać kontaktując się z lokalnym biurem organizacji Citizens Advice Bureau. Numer telefonu, a także dane kontaktowe innych lokalnych organizacji doradczych można znaleźć w książce telefonicznej, w miejscowej bibliotece lub kontaktując się z biurem władz lokalnych.

Inne formaty

Informacje zawarte w niniejszej broszurce można otrzymać w wersji dużym drukiem, w alfabecie brajla, w wersji audio oraz w innych językach. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej: www.benefit-leaflets.org.
Ulotka opracowana w ramach krajowego projektu National Leaflet Project pod kierownictwem samorządu lokalnego Dover District Council.

Dalsze informacje można uzyskać na stronie www.benefit-leaflets.org.