Start Poradniki Housing Benefit , Council Tax Benefit

Housing Benefit , Council Tax Benefit

8433

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa. Niniejsza ulotka wyjaśnia, co należy zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa.

Zasady te obowiązują w całym kraju i są takie same bez względu na miejsce zamieszkania. Nazwę władz lokalnych (council), którym podlega dany rejon można sprawdzić na rachunku za podatek lokalny (Council Tax).

Wstęp

Po złożeniu wniosku o zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) i/lub zasiłek na podatek lokalny (Council Tax benefit), wnioskodawca otrzyma decyzję na piśmie. Jeśli się z nią nie zgadza, może poprosić o jej ponowne rozpatrzenie.
Można to zrobić na kilka sposobów. Można się skontaktować z wydziałem ds. zasiłków (Benefits Section) przy władzach lokalnych i:

 • Poprosić o wyjaśnienie decyzji
 • Poprosić o ponowne rozpatrzenie wniosku
 • Złożyć odwołanie od tej decyzji.

Z powyższymi żądaniami może wystąpić tylko osoba, której decyzja dotyczy.

Kogo uznaje się za „osobę, której dotyczy decyzja”?

Osoba, której dotyczy decyzja to:

 • wnioskodawca
 • wyznaczona przez sąd osoba działająca w imieniu wnioskodawcy
 • osoba wyznaczona na przedstawiciela wnioskodawcy za zgodą władz lokalnych
 • właściciel mieszkania zajmowanego przez wnioskodawcę – ale tylko w kwestiach tego, komu ma być wypłacany zasiłek
 • pośrednik nieruchomości – ale tylko w kwestiach tego, komu ma być wypłacany zasiłek
 • każda osoba, od której żąda się zwrotu nadpłaty.

Oznacza to, że tylko wnioskodawca może żądać od władz lokalnych ponownego rozpatrzenia decyzji w sprawie obliczenia należnej kwoty zasiłku. Właściciel lub pośrednik nieruchomości może tylko prosić władze lokalne o ponowne rozpatrzenie, czy zasiłek ma być wypłacany właścicielowi oraz czy decyzja o odzyskaniu nadpłaty od właściciela mieszkania lub pośrednika jest właściwa.

Ważne uwagi

Kwota przyznanego zasiłku to sprawa władz lokalnych i wnioskodawcy. Tylko najemca nieruchomości może prosić władze lokalne o ponowne rozpatrzenie przyznanej kwoty zasiłku. Jeśli władze lokalne zmniejszą wypłacaną najemcy kwotę zasiłku w celu odzyskania nadpłaty odnośnie poprzedniego mieszkania, właściciel obecnego mieszkania nie może odwoływać się od decyzji o odzyskaniu tej nadpłaty.

Właściciele wynajmowanych mieszkań a odwołania

Właściciele nieruchomości mają ograniczony zakres praw do odwołania, jeśli nie zgadzają się z decyzjami w sprawach zasiłku mieszkaniowego dla swoich lokatorów.

 1. Właściciele mieszkań mogą składać odwołania od decyzji, że zasiłek mieszkaniowy lokatora nie będzie przekazywany bezpośrednio właścicielowi mieszkania.
 2. Właściciele mieszkań mogą składać odwołania, jeśli żąda się od nich zwrotu nadpłaty w przypadkach, gdy wypłacono zbyt dużą kwotę zasiłku dla któregoś z lokatorów.
 3. Właściciele mieszkań nie mogą natomiast składać odwołań odnośnie wysokości zasiłku przyznanego ich lokatorom.

Co to jest lokalny dodatek mieszkaniowy (Local Housing Allowance)?

Lokalny dodatek mieszkaniowy (Local Housing Allowance, LHA) to nowy sposób ustalania maksymalnych kwot zasiłku mieszkaniowego (Housing Benefit). Kwoty zasiłku przyznawane poszczególnym wnioskodawcom nadal zależne będą od dochodów i oszczędności. Zmienia się tylko sposób ustalania maksymalnej możliwej do otrzymania kwoty zasiłku mieszkaniowego. Stawki lokalnego dodatku mieszkaniowego będą publikowane na naszej stronie internetowej.

Co zrobić, jeśli nie zgadzam się ze stawką lokalnego dodatku mieszkaniowego?
Nie ma możliwości odwoływania się od decyzji o stawkach lokalnego dodatku mieszkaniowego (LHA) ani tzw. rejonach rynku najmu (BRMA – Broad Rental Market Areas), na których się opierają. System lokalnych dodatków mieszkaniowych nie obejmuje wszystkich najemców. Więcej informacji można znaleźć w ulotce pt. „A guide to Local Housing Allowance” (Przewodnik po nowych przepisach dotyczących Lokalnego zasiłku mieszkaniowego).

Osoby, które w ramach wynajmu otrzymują posiłki mogą zażądać ponownego ustalenia kwoty. Przy ustaleniach kwot wydział ds. czynszów (Rent Service) nie bierze pod uwagę dochodów najemców, dlatego prosząc o ponowną ocenę należy podać powody inne niż wysokość dochodów. Kwota zostanie ponownie rozpatrzona przez specjalistę ds. czynszów z innego rejonu, a wnioskodawca zostanie powiadomiony o wyniku tej powtórnej oceny.

Decyzje, od których nie można się odwoływać

Jeśli jakąś decyzję uważa się za niesłuszną, można żądać jej ponownego rozpatrzenia.
Jednak są decyzje, od których nie można się odwołać do sądu, na przykład decyzje:

 • w sprawie tego, jakie informacje i dokumenty należy dostarczyć
 • że zgłoszona zbyt późno prośba o zmianę decyzji nie zostanie uwzględniona
 • o niewypłaceniu wyrównania, jeśli zbyt późno poinformuje się władze lokalne o zmianie sytuacji
 • w sprawie płacenia czekiem lub częstotliwości wypłat zasiłku
 • że nadpłata zasiłku podlega zwrotowi, jeśli istnieje prawo żądania jej zwrotu
 • w sprawie sposobu zwrotu nadpłaty
 • w sprawie uznaniowych dodatków mieszkaniowych (Discretionary Housing Payments).

Przedstawienie powodów na piśmie

Osoba, której dotyczy decyzja, może zażądać od władz lokalnych podania powodów tej decyzji na piśmie. Uzyskanie pisemnego przedstawienia powodów nie narusza prawa wnioskodawcy do odwołania. Dokument ten wyjaśni, w jaki sposób podjęto decyzję.
Termin zgłoszenia prośby o ponowne rozpatrzenie decyzji lub odwołania się do sądu zostanie wydłużony o czas, który zajmie władzom lokalnym sporządzenie dokumentu wyszczególniającego powody decyzji.

Jak zgłosić prośbę o ponowne rozpatrzenie decyzji?

Należy napisać do wydziału ds. zasiłków (Benefits Section) przy władzach lokalnych w ciągu jednego miesiąca od daty listu informującego o decyzji. W razie szczególnych okoliczności, które uniemożliwią wysłanie pisma w ciągu miesiąca, należy się skontaktować z biurem władz i wyjaśnić sytuację, ponieważ ponowne rozpatrzenie decyzji może być mimo to możliwe.

Co następuje przy ponownym rozpatrywaniu decyzji?

Decyzja zostanie rozpatrzona przez innego pracownika niż pracownik, który tę decyzję podjął w celu sprawdzenia, czy jest właściwa.

Jeśli możliwa jest zmiana decyzji:

Jeśli decyzja może zostać zmieniona, zostanie ona poprawiona ze skutkiem od daty pierwszej decyzji. Wnioskodawca otrzyma list wyjaśniający nową decyzję.

Jeśli zmiana decyzji nie jest możliwa:

Jeśli po ponownym rozpatrzeniu decyzji okaże się, że nie można jej zmienić, wnioskodawca otrzyma list wyjaśniający powody. Wnioskodawca ma wtedy jeszcze jeden miesiąc na złożenie odwołania do sądu.

Chcę złożyć odwołanie od decyzji. Jak to zrobić?

Odwołanie należy złożyć na piśmie, w formie listu lub wypełnionego formularza, który można otrzymać w wydziale ds. zasiłków przy władzach lokalnych. Odwołanie należy wysłać do biura podanego w liście informującym o decyzji, w terminie jednego miesiąca kalendarzowego od daty tego listu.
Sąd przeprowadzi rozprawę, podczas której rozpatrzy odwołanie. Osoby biorące udział w rozprawach nie są pracownikami władz lokalnych. Ważne jest, aby podać powody odwołania, ponieważ sąd nie ma obowiązku uwzględniać niczego, co nie zostało zawarte w liście lub formularzu odwołania. Sąd może rozważać tylko dowody, przepisy prawne oraz okoliczności istniejące w czasie, gdy podjęta została decyzja będąca przedmiotem odwołania.

Należy pamiętać, że jeśli sąd apelacyjny uzna, że wnioskodawca otrzymuje zbyt wysoki zasiłek, zasiłek ten zostanie zmniejszony.

Dalsze informacje

Aby uzyskać więcej informacji na temat odwołań i sądów (Tribunals Service), prosimy zajrzeć na naszą stronę internetową: www.benefit-leaflets.org – znajduje się tam bezpośredni link do publikacji Tribunals Service.

Gdzie można uzyskać dalsze porady?

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy lub porad, skontaktuj się z biurem władz lokalnych. (Dane kontaktowe można znaleźć na rachunku za Council Tax.)

Niezależne porady – niezależną poradę można uzyskać kontaktując się z lokalnym biurem organizacji Citizens Advice Bureau. Numer telefonu, a także dane kontaktowe
innych lokalnych organizacji doradczych można znaleźć w książce telefonicznej lub w miejscowej bibliotece.

Inne formaty

Informacje zawarte w niniejszej broszurce można otrzymać w wersji dużym drukiem, w alfabecie brajla, w wersji audio oraz w innych językach. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej: www.benefit-leaflets.org.

ŹRÓDŁOEU welcome
PoprzedniZasiłek mieszkaniowy za okres wcześniejszy
NastępnyWilgoć w domu – jak sobie radzić?