Start Poradniki Rozwód w UK. Jak to zrobić?

Rozwód w UK. Jak to zrobić?

5227

Z pewnych powodów twoje małżeństwo nie przetrwało próby czasu bądź szybko okazało się, że zupełnie do siebie nie pasujecie. Choć decyzja o rozstaniu jest trudna, czasem warto ją podjąć, aby dać sobie i partnerowi szasnę na nowe życie. Jak zatem starać się o rozwód w UK?

Aby otrzymać rozwód na terenie Anglii i Walii, sąd musi stwierdzić trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Może tak się stać, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden powód. Pierwszym jest wykazanie, że zostaliśmy zdradzeni przez naszego partnera, co doprowadziło do tego, że dalsze wspólne życie jest niemożliwe. Kolejnym powodem do otrzymania rozwodu, jest niestabilne zachowanie jednego z partnerów, który np. nie zgadza się z nami zamieszkać po ślubie. Kolejnym argumentem do definitywnego rozstania może być sytuacja, w której jeden z partnerów porzucił małżonka co najmniej 2 lata przez złożeniem pozwu rozwodowego. Czwartą sytuacją, która pozwala uzyskać rozwód, jest separacja stron przez okres co najmniej dwóch lat przed wniesieniem pozwu, przy czym w tym wypadku potrzebna jest zgoda drugiego z małżonków. Ostatnim powodem do rozwodu jest separacja przez okres pięciu lat przed wniesieniem pozwu o rozwód, kiedy to nie ma na nią zgody drugiego małżonka.

Wniesienie pozwu

Jeśli co najmniej jeden z powyższych powodów jest spełniony, możemy starać się o rozwód. Wówczas należy przejść do kwestii formalnych. Trzeba zatem wypełnić pozew rozwodowy (divorce petition). Taki dokument nazywany jest formularzem D8 i można otrzymać go u prawników lub w na pobrać ze strony www.gov.uk. Musimy posiadać 3 kopie formularza – jeden dla nas, drugi dla sądu, trzeci dla partnera. W pozwie uwzględniamy, dlaczego staramy się o rozwód. Kiedy już wypełnisz pozew, wyślij go do okręgowego sądu cywilnego lub do Rejestru Głównego Wydziału Rodzinnego w Londynie (Principal Registry of the Family Division). Jeśli w małżeństwie są dzieci poniżej 16. roku życia lub pomiędzy 16. a 18. rokiem życia, które kontynuują naukę, osoba składająca pozew będzie musiała dodatkowo wypełnić 3 kopie formularza D8A (statement of arrangements for children). Do pozwu należy dołączyć opłatę sądową. Teraz jest to £410. Jeśli twoje zarobki są niskie, to możesz częściowo lub całkowicie zostać zwolniony z tej opłaty przez sąd.

Gdy pismo jest gotowe, powinno zostać wysłane nie tylko do sądu, lecz także do twojego współmałżonka. Partner ma wtedy 8 dni na potwierdzenie odbioru pozwu. Jeśli tego nie zrobi, sąd skontaktuje się z tobą i poprosi o więcej szczegółowych informacji i, jeśli zajdzie taka potrzeba, zleci zadanie dostarczenia pozwu komornikowi. Kiedy już pozew zostanie doręczony, co stanie się dalej, zależy od tego czy twój współmałżonek wyraża zgodę na rozwód lub jest przeciwny. Jeżeli się nie zgadza na rozwód, możesz zostać poproszony przez sąd o udzielenie większej ilości informacji.

W sytuacji, kiedy sąd otrzymał pozew rozwodowy, a nasz współmałżonek potwierdził jego odebranie, wtedy rozpoczyna postępowanie sądowe, więc pierwszy etap rozwodu, tzw. „Decree Nisi”. Rozpoczyna się on tylko wtedy, kiedy sędzia przejrzy wszystkie dokumenty i uzna, że istnieją podstawy do udzielenia rozwodu. Sędzia upewni się również, że wszystkie sprawy finansowe i te dotyczące dzieci zostały przez małżeństwo ustalone lub są ustalane. Następnie musisz poczekać 6 tygodni i 1 dzień, które upłyną od wydania „Decree Nisi”, zanim będziesz mógł ubiegać się o „Decree Absolute”, który jest ostatecznym orzeczeniem rozwodu i który kładzie kres waszemu małżeństwu i postępowaniu rozwodowemu. Bywa, że na rozprawach rozwodowych należy pojawiać się osobiście, jednak wiele rozwodów odbywa się drogą pocztową.

Alimenty w UK

Sprawa alimentów na dziecko w Wielkiej Brytanii uregulowana jest w Ustawie Alimentacyjnej z 1991 r. natomiast organem właściwym do wyliczania alimentów na rzecz dziecka jest Agencja Alimentacyjna (Child Support Agency). Jest ona agencją rządową, która zajmuje się wyliczaniem należnych alimentów. W przypadku, gdy rodzic uchyla się od płacenia świadczeń, agencja może też wszcząć odpowiednie procedury sądowe.

Zgodnie z Ustawą Alimentacyjną z 1991 r. w kwestii alimentów na dziecko agencja ma jurysdykcję w każdym przypadku, gdy rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem, rodzic niezamieszkujący z dzieckiem oraz dziecko mają stałe miejsce zamieszkania na terenie Zjednoczonego Królestwa. Agencja jest organem właściwym do wyliczenia alimentów na dziecko również wtedy, gdy rodzic niezamieszkujący z dzieckiem nie zamieszkuje na stałe w Wielkiej Brytanii, ale jest zatrudniony u pracodawcy, który jest zatrudniony na warunkach obowiązujących w Zjednoczonym Królestwie. Alimenty za pośrednictwem agencji płacą rodzice dziecka, które nie ukończyło 16. lat lub które nie ukończyło 19 lat, jeżeli uczy się w trybie dziennym (i nauka ta nie jest nauką na wyższym poziomie).

W celu uzyskania alimentów od agencji, należy zwrócić się do jej oddziału. Adresy dostępne są na stronie internetowej Child Support Agency: www.csa.gov.uk. Informacje można również uzyskać pod numerami telefonu: 0845 713 3133 lub 0845 713 8924. Infolinie czynne są od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 20.00.