Start Polecane Wybory prezydenckie 2020

Wybory prezydenckie 2020

1626

Głosowanie za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

Zgodnie  z postanowieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. (Dz. U. poz. 988)  w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ustawy – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w obwodach głosowania za granicą, utworzonych w okręgach konsularnych na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w niedzielę, 28 czerwca  2020 r. w godz. 7.00-21.00.  

Jeżeli żaden z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów 14 dni po terminie pierwszego głosowania przeprowadza się ponowne głosowanie. Zatem ewentualne ponowne głosowanie miałoby się odbyć w niedzielę 12 lipca  2020 r. w godz. 7.00-21.00.  

Minister Spraw Zagranicznych utworzył obwody głosowania za granicą. Wykaz obwodów będący załącznikiem do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  w 2020 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1014) zawiera także informację o formie głosowania, jaka dostępna jest w każdym z obwodów.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem wyborcy na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z uwagi na sytuację epidemiczną oraz warunki organizacyjne i prawne, będą mogli zagłosować wyłącznie korespondencyjnie.

Na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zostało utworzonych 11 obwodów głosowania:

Obwód głosowania nr 148, siedziba obwodowej komisji wyborczej:  Londyn I, Ambasada RP w Londynie, 47 Portland Place, London, W1B 1JH;

Obwód głosowania nr 149, siedziba obwodowej komisji wyborczej:  Londyn II, Ambasada RP w Londynie, 47 Portland Place, London, W1B 1JH

Obwód głosowania nr 150, siedziba obwodowej komisji wyborczej:  Londyn III, Ambasada RP w Londynie, 47 Portland Place, London, W1B 1JH;

Obwód głosowania nr 151, siedziba obwodowej komisji wyborczej:  Londyn IV, Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie, 10 Bouverie Street, London, EC4Y 8AX;

Obwód głosowania nr 152, siedziba obwodowej komisji wyborczej:  Londyn V, Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie, 10 Bouverie Street, London, EC4Y 8AX;

Obwód głosowania nr 166, siedziba obwodowej komisji wyborczej:  Poland House, 90 Gloucester Place, London, W1U 6HS;

Obwód głosowania nr 153, siedziba obwodowej komisji wyborczej:  Manchester I, Konsulat Generalny RP, 51 Portland Street, Manchester, M1 3LD;

Obwód głosowania nr 154, siedziba obwodowej komisji wyborczej:  Manchester II, Konsulat Generalny RP, 51 Portland Street, Manchester, M1 3LD;

Obwód głosowania nr 155, siedziba obwodowej komisji wyborczej:  Edynburg I, Konsulat Generalny RP, 2 Kinnear Road, Edinburgh, EH3 5PE;

Obwód głosowania nr 156, siedziba obwodowej komisji wyborczej:  Edynburg II, Konsulat Generalny RP, 2 Kinnear Road, Edinburgh, EH3 5PE;

Obwód głosowania nr 157, siedziba obwodowej komisji wyborczej:  Belfast, Konsulat Generalny RP, 67 Malone Road, Belfast, BT9 6SB.

Osoby uprawnione do głosowania 

Prawo wybierania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

– najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
– nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
– nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
– nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.

Spis wyborców

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą w  wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. będą również ujęte w tym spisie wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., jeśli najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r. do godziny 24:00 zawiadomią konsula, u którego zgłosił zamiar głosowania w obwodzie głosowania utworzonym za granicą o zamiarze głosowania w formie korespondencyjnej lub zmianie miejsca zamieszkania.  

Pozostali wyborcy mogą zgłosić konsulowi zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 15 czerwca 2020 r. do godziny 24:00. 

Nowych zgłoszeń, a także powiadomień o zamiarze głosowania korespondencyjnego w przypadku osób wpisanych do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą w  wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. należy dokonywać osobiście poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY.

bądź do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie:

1)    e-mailowo: londyn.wybory@msz.gov.pl

2)    pisemnie, na adres: 10 Bouverie Street, London, EC4Y 8AX

3)    ustnie (co do zasady telefonicznie, w godzinach pracy urzędu): nr tel.: 0207 8228 936, -935, -975, 

4)    faksem, nr faksu: 0207 9363 571;

bądź do Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze:

1)    e-mailowo: manchester.wybory@msz.gov.pl 

2)    pisemnie, na adres: 51 Portland Street, Manchester M1 3LD

3)    ustnie (co do zasady telefonicznie, w godzinach pracy urzędu): nr tel.: 0161 245 4131

4)    faksem, nr faksu: 0161 236 8709;

bądź do Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu:

1)    e-mailowo: wybory.edynburg@msz.gov.pl

2)    pisemnie, na adres: 2 Kinnear Road, Edinburgh EH3 5PE

3)    ustnie (co do zasady telefonicznie, w godzinach pracy urzędu): nr tel.: 0131 551 7131

4)    faksem, nr faksu: 0131 552 1086;

bądź do Konsulatu Generalnego RP w Belfaście:

1)    e-mailowo: belfast@msz.gov.pl

2)    pisemnie, na adres: 67 Malone Road, BT9 6SB , Belfast

3)    ustnie (co do zasady telefonicznie, w godzinach pracy urzędu): nr tel.: 028 9620 9500.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1.    Nazwisko

2.    Imię (imiona)

3.    Imię ojca

4.    Datę urodzenia

5.    Numer ewidencyjny PESEL

6.    Miejsce pobytu wyborcy za granicą 

7.    Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej

8.    Numer, serię i datę wydania ważnego polskiego paszportu lub ważnego dowodu osobistego. 

9.    Wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy 

10.    Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Wyborca stale zamieszkały w kraju zamierzający głosować za granicą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie uprawnia do głosowania w dowolnym obwodzie głosowania w kraju lub za granicą. Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców. 

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów), również w zakresie sposobu głosowania (w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania nie będzie możliwe. Aby wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie głosowania lub zagłosować w lokalu wyborczym, jeżeli w pierwszym terminie głos został oddany korespondencyjnie, należy zwrócić się  do konsula o wydanie zaświadczenia o  prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 15 czerwca 2020 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej do dnia 29 czerwca 2020 r., do godz. 24:00.

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wyborca otrzymuje dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. 

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do urzędu konsularnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie:

1)    e-mailowo: londyn.wybory@msz.gov.pl

2)    pisemnie, na adres: 10 Bouverie Street, London, EC4Y 8AX

3)    faksem, nr faksu: 0207 9363 571;

bądź do Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze:

1)    e-mailowo: manchester.wybory@msz.gov.pl 

2)    pisemnie, na adres: 51 Portland Street, Manchester M1 3LD

3)    faksem, nr faksu: 0161 236 8709;

bądź do Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu:

1)    e-mailowo: wybory.edynburg@msz.gov.pl

2)    pisemnie, na adres: 2 Kinnear Road, Edinburgh EH3 5PE

3)    faksem, nr faksu: 0131 552 1086;

bądź do Konsulatu Generalnego RP w Belfaście:

1)    e-mailowo: belfast@msz.gov.pl

2)    pisemnie, na adres: 67 Malone Road, BT9 6SB, Belfast.

Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej. Wyborcy, który zgłosił się do głosowania korespondencyjnego zaświadczenia o prawie do głosowania nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego. 

Zaświadczenie konsul wysyła wyborcy za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Należy zwrócić uwagę by nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl.

WAŻNA INFORMACJA

Na terytorium Zjednoczonego Królestwa, z uwagi na sytuację epidemiczną i warunki organizacyjne i prawne, nie ma możliwości osobistego odebrania pakietu od właściwego Konsula RP oraz dostarczenia koperty zwrotnej do właściwego Konsula RP oraz właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

(gov.pl)