Start Wiadomości Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Parlamentarne 2015

2098
0
W związku z licznymi pytaniami osób przebywających na terenie Wielkiej Brytanii, chętnych do wzięcia udziału w najbliższych wyborach parlamentarnych ogłoszonych na dzień 25 października 2015 r. uprzejmie informujemy, że:

 Zgłoszenia do udziału w wyborach będzie można dokonać najpóźniej na 3 dni przed dniem wyborów (tj. do 22 października 2015 r.) w przypadku chęci głosowania osobistego oraz 18 dni przed dniem wyborów (tj. do 7 października 2015 r.) w przypadku chęci głosowania korespondencyjnego.

Najważniejsze informacje dotyczące zbliżających się wyborów parlamentarnych.

Termin wyborów to 25 października 2015 w godzinach 07:00 i 21:00

Termin rejestracji – głosowanie korespondencyjne:
Do północy 7 października 2015 r. na platformie ewybory.msz.gov.pl lub osobiście, telefonicznie faxem lub listownie/emailem  w godzinach pracy konsulatu.

Termin rejestracji – głosowanie osobiste
Do północy 22 października na platformie ewybory.msz.gov.pl lub osobiście, telefonicznie, faxem lub listownie/emailem w godzinach pracy konsulatu.

Warunki głosowania:

Uprzejmie informujemy, że osoby stale zamieszkałe za granicą oraz osoby stale zamieszkałe w Polsce, a przebywające czasowo za granicą, w celu wzięcia udziału w głosowaniu w najbliższych Wyborach Parlamentarnych, powinny zgłosić ten zamiar właściwemu konsulowi. Zgodnie z Kodeksem Wyborczym zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 3 dni przed dniem wyborów w przypadku chęci głosowania osobistego oraz 18 dni przed dniem wyborów w przypadku chęci głosowania korespondencyjnego, nie wcześniej jednak niż po opublikowaniu rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą, stanowiącego wykaz obwodów głosowania, ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych za granicą. Wykaz tych obwodów będzie dostępny we wszystkich polskich placówkach konsularnych, delegaturach Krajowego Biura Wyborczego oraz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej: parlament2015.pkw.gov.pl.

Osoba wyrażająca chęć udziału w wyborach zagranicą zostanie umieszczona w spisie wyborców wskazanej przez siebie obwodowej komisji wyborczej spośród ogłoszonych w ww. rozporządzeniu obwodów głosowania, na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podaje się:
• nazwisko i imię (imiona),
• imię ojca,
• datę urodzenia,
• numer ewidencyjny PESEL,
• adres zamieszkania lub pobytu osoby uprawnionej do udziału w wyborach za granicą,
• adres zamieszkania osoby uprawnionej do udziału w wyborach w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą),
• numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania.

W przypadku zgłoszenia chęci głosowania korespondencyjnego należy również podać adres, pod który ma zostać wysłany przez konsula pakiet wyborczy zawierający kartę do głosowania, albo deklarację osobistego odbioru pakietu u konsula.

W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.

W Internecie zostanie udostępniona przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych dedykowana platforma elektroniczna, za pomocą której wyborcy będą mogli wnosić zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu wyborców za granicą – ewybory.msz.gov.pl. Zachęcamy do skorzystania z tej formy zgłoszeń.

Informację o możliwości dokonywania zgłoszeń do spisu wyborców rozpowszechnia przed każdymi wyborami konsul, dlatego zachęcamy Państwa do śledzenia informacji pojawiąjących się̨ na stronie internetowej konsulatu: www.manchester.msz.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów będą również umieszczane na stronie Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem: parlament2015.pkw.gov.pl.

Prawo udziału w wyborach ma obywatel polski, który:
• najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
• nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
• nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
• nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.
Osoba uprawniona jest wpisywana do spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach na podstawie zgłoszenia. Można być wpisanym tylko do jednego spisu.

Głosowanie przez pełnomocnika:

W przypadku głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, a także w przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika nie jest możliwe.

Zaświadczenie o prawie do głosowania:

Na żądanie wyborcy wpisanego przez konsula do spisu wyborców i zmieniającego miejsce pobytu przed dniem wyborów konsul wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania i skreśla wyborcę ze spisu wyborców. Wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania może zagłosować w dowolnie wybranej przez siebie obwodowej komisji wyborczej, która w dniu głosowania dopisze jego nazwisko do spisu wyborców po przedłożeniu ww. zaświadczenia. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca może odebrać osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie listem poleconym lub w innej, przewidzianej w kraju urzędowania konsula formie przesyłki umożliwiającej potwierdzenie odbioru.
Podsumowując: wyborca najpierw musi wpisać się do spisu wyborców w obwodzie głosowania za granicą, a następnie może wnioskować o wydanie zaświadczenia przez konsulat.

Głosowanie korespondencyjne:

Osoby stale zamieszkałe za granicą oraz osoby stale zamieszkały w Polsce, a przebywające czasowo za granicą mogą głosować korespondencyjnie. W tym celu powinien dokonać u właściwego konsula zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę, najpóźniej w 18 dniu przed dniem wyborów – 7 października 2015 r.

Osobom, które dopisały się do spisu i wskazały chęć głosowania korespondencyjnego zostaną przesłane pakiety wyborcze. Wysyłka pakietów z urzędu nastąpi nie później niż na 13 dni przed dniem wyborów. Pakiet wyborczy zawiera: kopertę zwrotną zaadresowaną do właściwego konsula, kartę do głosowania, kopertę na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu i instrukcję głosowania.

Gotowy pakiet wyborczy wysyła się na koszt własny głosującego na adres Obwodowej Komisji Wyborczej, która będzie mieściła się w siedzibie Konsulatu Generalnego RP W Manchesterze (Consulate General of the Republic of Poland in Manchester, 51 Portland Street, Manchester M1 3LD). Numer komisji nie jest jeszcze znany. Korespondencja zwrotna musi dotrzeć do urzędu przed zakończeniem głosowania, głosujący mogą także dostarczyć pakiet osobiście do właściwej komisji w dniu wyborów.
W przypadku dalszych pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt.

Email: manchester.wybory@msz.gov.pl
Telefonicznie w godzinach dyżuru wyborczego 10:00-16:00 0 161 24 52 130 numer wewnętrzny 816

ŹRÓDŁOmanchester.msz.gov.pl
PoprzedniBig Ben wymaga naprawy. Zegar może zamilknąć nawet na cztery miesiące
NastępnyAmazon pozywa nieuczciwych użytkowników za fałszywe opinie